FAQ: Zarządzanie PPK po podpisaniu umowy – pytania i odpowiedzi

1. Co zrobić w przypadku gdy Pracownik złoży rezygnację po zawarciu umowy o prowadzenie PPK – czyli jego dane zostały dodane do systemu wybranej instytucji, po czym przed przesłaniem składki pracownik ten dostarcza Rezygnację?

W tym przypadku należy zaznaczyć rezygnacje w Serwisie PPK (przy danych uczestnika „odklikać” rezygnację i zapisać zmiany)

Należy zazw wyczaj przesłać scan rezygnacji na adres mailowy TUI

2. Przypadek – co zrobić w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK np. 12.11 i rozwiązaniu umowy z dn. 08.11

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło 08.11 to należy taką osobę zgłosić mailowo do TUI (imię, nazwisko, PESEL). Serwis utworzy zgłoszenie o zmianę statusu umowy w PPK Serwis na nieaktywny, oczywiście o ile pracownik nie będzie przebywał na okresie wypowiedzenia i nie będzie pobierał wynagrodzenia.

3. Co w przypadku ustanie zatrudnienia pracownika?

Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłat do PPK. To oznacza, że należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca), ale już po ustaniu zatrudnienia o ile przed jego wypłatą uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jednakże w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

UMÓW SPOTKANIE